Yleiskuvaus


Maanteiden parantamisen turvallisuusvaikutuksia voidaan arvioida TARVA MT-ohjelmalla (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAikutuskertoimilla, MaantieT).

TARVA laatii tiehen, liikenteeseen ja onnettomuuksiin liittyvän tiedon perusteella ennusteen maantieverkon eri osissa tapahtuvien onnettomuuksien määrästä ja niiden seurauksista. Turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden turvallisuusvaikutustietojen ja onnettomuusennusteiden perusteella voidaan arvioida erilaisten toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia. Tuloksena ohjelma laskee parannustoimenpiteen turvallisuusvaikutuksen henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien lukumääränä sekä vakavuudeltaan erilaisten henkilövahinkojen määränä.

kuvaus

Tiehen liittyvä tieto perustuu Väylävirastossa ylläpidettävään rekisteriin, jossa on tieto koko maantieverkosta (kaikki tiet lukuun ottamatta yksityisteitä ja katuja). Tieverkko on jaettu tie- ja liikenneolosuhteiltaan tasalaatuisiin tiejaksoihin. Tällaisella ns. homogeenisella tiejaksolla keskeisimmät tiehen ja tieympäristöön liittyvät muuttujat (esim. ajosuuntien erottelutapa, nopeusrajoitus ja liikennemääräluokka) ovat samoja koko tiejakson ajan.

Liikenteeseen liittyvällä tiedolla tarkoitetaan Väyläviraston liikennelaskentoihin pohjautuvia tietoja liikenteen määristä. TARVA käyttää keskimääräisen vuorokausiliikenteen käsitettä, eli arviota siitä, kuinka monta ajoneuvoa kullakin homogeenisella tiejaksolla kulkee keskimäärin vuorokauden aikana.

Aluksi TARVA-ohjelmalla lasketaan turvallisuuden nykytila mahdollisimman luotettavasti. Sattuman vaikutusten pienentämiseksi se tehdään yhdistämällä tieto tapahtuneista onnettomuuksista keskimääräisiin turvallisuustietoihin. Tulevaisuutta ennustettaessa otetaan lisäksi huomioon mm. liikenteen ennustettu kehitys.

TARVAn keskeisin tehtävä on kuitenkin arvioida erilaisten tien tai tieympäristön parannustoimenpiteiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen. TARVAan on ohjelmoitu yhteensä yli 100 erilaista toimenpidettä ja tiedot niiden turvallisuusvaikutuksista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. tien leventäminen, nopeusrajoituksen muuttaminen, tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi jne. Turvallisuusvaikutukset on esitetty ns. vaikutuskertoimilla, joiden avulla onnettomuusmäärän ennusteesta lasketaan toimenpiteen turvallisuusvaikutukset onnettomuusvähenemänä. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemän lisäksi lasketaan myös liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähenemä. Ne lasketaan onnettomuusvähenemän ja kyseisten olosuhteiden keskimääräisen vakavuuden ja toimenpiteistä aiheutuvan vakavuuden muutoksen perusteella.

Lisäksi TARVA-ohjelmassa on mukana toimenpiteiden toteuttamisen kustannusarviot. Kustannustiedon perusteella käyttäjä voi karkeasti arvioida tietylle tiejaksolle sopivien erilaisten toimenpiteiden kustannustehokkuuden turvallisuuden näkökulmasta.

TARVA MT-ohjelmaa on käytetty Väylävirastossa ja sen edeltäjäorganisaatioissa vuodesta 1994 alkaen.