Yleiskuvaus


Tien parantamisen turvallisuusvaikutuksia arvioidaan nykyään TARVA-ohjelmalla (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAikutuskertoimilla).

Valtion Teknillisessä Tutkimuskeskuksessa (VTT) Liikenneviraston tarpeita varten kehitetty TARVA-ohjelma yhdistää tiehen, liikenteeseen ja onnettomuuksiin liittyvän tiedon erilaisten turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden turvallisuusvaikutustietoon. Tuloksena ohjelma laskee parannustoimenpiteen turvallisuusvaikutuksen henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien tai liikennekuolemien määränä.

kuvaus

Tiehen liittyvä tieto perustuu Liikennevirastossa ylläpidettyyn rekisteriin, jossa on tieto koko yleisten teiden tieverkosta (kaikki tiet lukuunottamatta yksityisteitä ja katuja). Tieverkko on jaettu olosuhteiltaan tasalaatuisiin tiejaksoihin. Tällaisella ns. homogeenisella tiejaksolla keskeisimmät tiehen ja tieympäristöön liittyvät muuttujat (esim. tien leveys, nopeusrajoitus, valaistus) ovat samoja koko tiejakson ajan.

Liikenteeseen liittyvällä tiedolla tarkoitetaan Liikenneviraston liikennelaskentoihin pohjautuvia tietoja liikenteen määristä. TARVA käyttää keskimääräisen vuorokausiliikenteen käsitettä, eli arviota siitä, kuinka monta ajoneuvoa kullakin homogeenisella tiejaksolla kulkee keskimäärin vuorokauden aikana.

Aluksi TARVA-ohjelmalla lasketaan turvallisuuden nykytila mahdollisimman luotettavasti . Sattuman vaikutusten pienentämiseksi se tehdään yhdistämällä tieto tapahtuneista onnettomuuksista keskimääräisiin turvallisuustietoihin. Tulevaisuutta ennustettaessa otetaan lisäksi huomioon mm. liikenteen ennustettu kehitys.

TARVAn keskeisin tehtävä on kuitenkin arvioida erilaisten tien tai tieympäristön parannustoimenpiteiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen. TARVAAn on ohjelmoitu yhteensä yli 80 erilaista toimenpidettä ja tiedot niiden turvallisuusvaikutuksista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. tien leventäminen, nopeusrajoituksen muuttaminen, tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi jne. Turvallisuusvaikutukset on esitetty ns. vaikutuskertoimilla, joiden avulla onnettomuusmäärän ennusteesta lasketaan toimenpiteen turvallisuusvaikutukset onnettomuusvähenemänä. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemän lisäksi lasketaan myös liikennekuolemien vähenemä. Se lasketaan onnettomuusvähenemän ja kyseisten olosuhteiden keskimääräisen vakavuuden ja toimenpiteistä aiheutuvan vakavuuden muutoksen avulla.

Lisäksi TARVA-ohjelmassa on mukana toimenpiteiden kustannusarviot. Tämän kustannustiedon perusteella käyttäjä voi karkeasti arvioida tietylle tiejaksolle sopivien erilaisten toimenpiteiden kustannustehokkuuden turvallisuuden näkökulmasta

TARVA – ohjelmaa on käytetty Liikennevirastossa jo vuodesta 1994 alkaen ja sen asema toiminnan ohjauksen apuvälineenä on jatkuvasti vankistunut. Tällä hetkellä TARVAlla lasketaan Liikenneviraston turvallisuuteen liittyvän tulostavoitteen saavuttamista ELY-keskuksissa.